Account Details

Address: 5FWudkfHHNAnyQQ5Az8TudWrewEeUvHFFC5yeet21Tp2qg7s

Type: PSP22 Token Contract

Symbol: CMNAMM-V2

Name: CommonAMM-V2

Decimals: 12

Total Supply: 120272.853

Number of holders: 8

Holders

# AccountId Percentage of Total Amount
1 5DMCcKK5HuEtSQ9QT9eunuzLy7owhLGX5g77Es9fsoRyhcXj 91.961% 110603.976
2 5DskJ69pzpXxL5QsmW5FqmW9CiXR5LrnrvsjGrtM8d9V3vbM 4.322% 5198.258
3 5Gjh9HDrp46uiDVEENmazcNAJmSPxPW88jGTE6APny34CFso 2.056% 2472.589
4 5CZu6Z2LL6Yo628d9upuo9sJnZZMLZHByUUp3hYJcHxZDTb7 1.452% 1745.885
5 5CtpsMdf454G5YxDjLGkRUH6kefKuNhbaoGdhXJChtqN7dA3 0.185% 222.000
6 5CHTcwJ4fVpPERwe1nAWkUefztSV2Z7vqefpwxYyTXuMAwEg 0.025% 30.145
7 5GBbsuBRnoW6H4K7CxJ4bVszFoqsRhkJuAz3AFiPkjuyEdGS 0.000% 0.000
8 5DPJrKsxGYWzZ6gU8VdmFMYLjsnRmUy3zsoufJNM6wnsSCKR 0.000% 0.000

Holdings of 5FWudkfHHNAnyQQ5Az8TudWrewEeUvHFFC5yeet21Tp2qg7s

# Symbol Amount
1 wAZERO 2845.422
2 SHIT 5356413.823